10 Απριλίου 2022

31 Μαρτίου 2022

Υποβολή περιλήψεων

Αποδοχή Εργασίας

15 Απριλίου 2022

5 Απριλίου 2022
3 Μαΐου 2022

20 Απριλίου 2022

Υποβολή Τελικών Κειμένων Εργασιών*

Διεξαγωγή του Συνεδρίου

24-26 Μαΐου 2022

Προτεινόμενα άρθρα