ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ

Χωρική Ψηφιακή Διαχείριση Αγροκτήματος & Αγροτικής Εκμετάλλευσης

 • Γεωργία Ακριβείας, Έξυπνη Γεωργία, Συλλογή Δεδομένων με Χωρικές Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Ψηφιακή Διαχείριση – Παρακολούθηση Γεωργικής Παραγωγής και Αγρο-οικοσυστημάτων, Μηχανήματα Μεταβλητών Δόσεων, Εισροών, Ιχνηλασιμότητα Γεωργικών Προϊόντων

 

Προστασία Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής (Εχθροί – Ασθένειες – Παθήσεις)

 • Αναγνώριση φυτο-υγειονομικών προβλημάτων και θρεπτικών καταστάσεων
 • Χωροχρονικές προβλέψεις ανεπιθύμητων καταστάσεων και αντιμετώπισή τους
 • Ζιζάνια – Χωροκατακτητικά ξένα είδη

 

Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες

 • Βιώσιμη αλιεία με χρήση νέων γεωχωρικών τεχνολογιών
 • Αλιευτικές Ζώνες
 • Χωροθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ)

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έδαφος, Νερό, Κλίμα – Αξιολόγηση Γαιών

 • Ταξινόμηση Εδαφικής Καταλληλότητας – Προστασία Εδαφικών Πόρων
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Αξιολόγηση γαιών, Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

 

Δάση – Οικοσυστήματα – Αστικό & Περιαστικό Πράσινο

 • Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Διαχειριστικές δασικές μελέτες

 

Φυσικοί κίνδυνοι – Φυσικές καταστροφές – Κλιματική Αλλαγή

 • Πυρκαγιές, κατολισθήσεις
 • Γεωγραφικά συστήματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών

 

ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γεωπληροφορική & Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 • GIS, Διαδικτυακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Web-GIS)
 • Τηλεπισκόπηση, Δορυφορικά Δεδομένα, DGPS, Μεταφορά Δεδομένων με Ασύρματα Δίκτυα (IoT)
 • Xρήση Cloud Services για τη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Χωρικών Δεδομένων, Ανάπτυξη Εφαρμογών

 

Ανάλυση χωρικών δεδομένων – Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική

 • Χωρικές διερευνητικές αναλύσεις δεδομένων, Χωρικά στατιστικά μοντέλα, Χωρική παρεμβολή
 • Νευρωνικά Δίκτυα και AI και χωρική πληροφορία